Bergens Tidende, October 1, 2014

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
1975767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718 19 20 21


Bergens Tidende

Newspapers
-

Seks gitarer, hornbriller og hatt

Trivelig kveld med gammelt punkeikon.

Einar Engelstad

Det er ikke stort mer enn litt over et år siden Elvis Costello nesten fylte Røkeriet på USF sammen med sitt band The Imposters. Onsdag kveld var han tilbake i Bergen – denne gang helt alene for utsolgt hus på Logens scene med bare gitar. Eller hele seks eksemplarer for å være nøyaktig.

I fjor uttalte Costello at han hadde tenkt å gi seg som plateartist og bare spille en og annen konsert når han trengte penger. Nå har det likevel ikke vært vanskelig å få øye på den engelske artisten de siste dagene. Fredag kveld var han på Skavlan på NRK, og tirsdag stilte han opp som kapellmester i det direktesendte tv-showet til brødrene Ylvisåker på TVNorge. Kanskje vi snart kan kalle ham Ylvis Costello.

23 album har Declan MacManus, som han ble døpt for 60 år siden, gitt ut innen et assortert utvalg musikalske sjangre. Fra en suksessfull karriere som alternativ punkeartist på 70-tallet, via countrylåter, jazz og samarbeid med Burt Bacharach. Kveldens konsert ble et assortert utvalg sanger og historier fra mannens snart 40-årige musikalske karriere.

Det ble likevel intet publikumsfrieri med alle de mest kjente. Tvert i mot. Basert på publikums respons var det langt fra alt som vakte umiddelbar gjenkjennelse. Uten at det dermed var noe å utsette på mottagelsen. Fra han startet med "Jack Of All Trades" via et skjønnsomt utvalg fra sine nesten 40 år i popbransjen.

Som vokalist er han lett gjenkjennelig. Både den spesielle stemmen og hans særpregede fraseringer. En stemme som har holdt seg overraskende godt og muligens er bedre nå enn noensinne.

De fleste låtene ble kompet med effektiv kassegitar. Du skulle være svært godt bevandret i mannens produksjon for å gjenkjenne alle låtene. Men selvfølgelig kom det også mange av de mest populære. "She" ble denne kvelden gjennomført i sin helhet. I motsetning til de fire-fem mislykkede forsøkene han hadde gjort med samme sang på Ylvis kvelden før. "Watching The Detectives" fikk Jarle Bernhoft-behandling med ekko og looper på elgitar. Mens "Allison" som siste sang ble fremført uten mikrofon. Takket være et lydhørt og andektig publikum fungerte de som en drøm.

Kvelden ble lett oppblandet med små historier. Costello fortalte om sine sønner på sju år som likte å høre ham synge "Walking My Baby back Home" når de kom hjem fra skolen. Han leverte en lang og morsom historie om den gang han debuterte som 17-åring på scenen i badebyen Blackpool sammen med sin far.

Ekstranumre selvfølgelig. Først en liten halvtime der han ble backet av amerikanske Larkin Poe. En duo bestående av søstrene Rebecca og Megan Lovell på koring, mandolin og slidegitar. Virkelig praktfullt og viste Elvis Costello fra nok en side. Deretter nok et sett med ekstranumre alene. Blant annet en intens utgave av Robert Wyatts "Shipbuilding" med el-piano.

En ganske annerledes kveld enn den på Røkeriet i fjor. Men minst like bra. La oss håpe at han snart trenger penger og kommer tilbake.

-

Bergens Tidende, October 1, 2014


Einar Engelstad reviews Elvis Costello solo on Wednesday, October 1, 2014 at Logen Teater, Bergen, Norway.

Images

2014-10-01 Bergen photo 01 an.jpg
ALENE PÅ SCENEN: Elvis Costello på Logen onsdag kveld.
FOTO: ADRIAN NIELSEN

Six guitars, horn-rimmed glasses and hat

Pleasant evening with old punk icon.

English via Google Translate...

There is not much more than a little over a year ago Elvis Costello almost filled Røkeriet at USF along with his band The Imposters. On Wednesday night, he was back in Bergen - this time completely alone sold out house at mation scene with just guitar. Or six copies to be exact.

Last year, Costello said that he was going to give himself as a recording artist and just play the occasional gig when he needed money. Now it has still not been difficult to spot the English artist in recent days. Friday night he was on Skavlan on NRK, and Tuesday he asked as Kapellmeister in the live TV show to the brothers Ylvisåker on TVNorge. Maybe soon we can call him Ylvis Costello.

23 albums have Declan MacManus, that he was baptised 60 years ago, released in assorted musical genres. From a successful career as an alternative punk artist in the 70s, through country songs, jazz and collaboration with Burt Bacharach. Tonight's concert was an assorted selection of songs and stories from the man's nearly 40-year musical career.

There was still no public courtship with all the most famous. On the contrary. Based on audience response was far from all that attracted immediate recognition. Without making the Peerless receipt. From the time he started with "Jack Of All Trades" via an exclusive selection from his nearly 40 years in the pop industry.

As a singer he is easily recognizable. Both the special voice and his distinctive phrasing. A voice that has held up surprisingly well, and possibly better now than ever.

Most of the songs were backing the effective acoustic guitar. You should be very well versed in his contribution to recognize all the songs. But of course there were also many of the most popular. "She" was this evening completed in its entirety. In contrast to the four or five unsuccessful attempts he had made on the same song on Ylvis the night before. "Watching The Detectives" was Jarle Bernhoft treatment with echoes and loops on electric guitar. While "Allison" as the last song was performed without microphones. Thanks to an attentive and devout audience they worked like a dream.

The evening was easily mixed with small stories. Costello talked about their sons in seven years that liked to hear him sing "Walking My Baby Back Home" when they came home from school. He delivered a long and funny story about the time he made ​​his debut as a 17-year-old on stage in the seaside town of Blackpool with his father.

Additional numbers of course. First half an hour in which he was backed by the American Larkin Poe. A duo consisting of sisters Rebecca and Megan Lovell on backing vocals, mandolin and slide guitar. Truly magnificent and showed Elvis Costello enough from one side. Then probably a set of additional numbers alone. Among other things, an intense version of Robert Wyatt's "Shipbuilding" with electric piano.

A quite different tonight than it Røkeriet last year. But at least as good. Let us hope that he will soon need money and come back.

-Back to top

External links