Dagens Nyheter, January 17, 2005

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
... Bibliography ...
7475761977787980
8182838485868788
8990919293949596
9798990001020304
0506070809101112
1314151617181920


Dagens Nyheter

Newspapers
-

Klart Costello rockar


Niklas Wahllöf

I morgon spelar den musikaliska mångsysslaren Elvis Costello på Konserthuset i Stockholm. Frågan är vilken av sysslorna som gäller. DN ringde upp honom.

Elvis Costello är popikonen som gjort det till en sport att kasta poppuritaner mellan hopp och förtvivlan. Under hela sin karriär har han växlat spår nästan lika ofta som "Big brother"-Linda byter pojkvän, och de senaste 15-åren har han exploderat i musikalisk upptäckarlusta; samarbeten med Burt Bacharach, Anne Sofie von Otter, Brodskykvartetten och Charles Mingus är bara några. Och däremellan har han med ojämn regelbundenhet hittat tillbaka till grunderna - bittra berättelser till gitarr, bas och trumma. Som på förra årets "The delivery man" med kompbandet The Imposters.

En slarvig titt i konsertpogrammet kan med andra ord skapa viss förvirring över vad som händer på Konserthuset i Stockholm i morgon kväll.

- Vi är ett rock´n´roll-band, säger Elvis Costello lugnande på telefon från den amerikanska västkusten. Men vi har en repertoar på runt 80 låtar, och killarna i bandet är kapabla att spela i princip vad som helst.

I The Imposters har tre av medlemmarna spelat tillsammans förr, lugnt sagt. Förutom Elvis Costellos sång och gitarr finns gamla The Attractions-parhästarna Steve Nieve på piano och klaviatur samt trummisen Pete Thomas. Bara basisten Dave Faragher är någorlunda ny.

"The delivery man" är en roots-rock/blues/country/jazzskiva som att döma av hur många minuter Elvis Costello kan mala på om hur bra bandet är känns som om han slutligen har hittat hem. Men, nej, glöm det.

- Jag har så svårt att inse att jag ska avstå från de musikaliska möjligheter som kommer i min väg, säger han. Och allt det här "andra" som jag har gjort, Burt Bacharach, jazz, till och med teatermusiken, förnyar mitt intresse av att plocka upp elgitarren igen, öppna skallen och vräka ur mig.

Elvis Costello menar att hans stilskiften sällan är ett problem för publiken. Däremot för oss i medierna som ska beskriva det han gör.

- Så fort jag gör något annorlunda får vissa nästan en allergisk reaktion. Det började redan med countryskivan "Almost blue" 1981. Efter ungefär fem år brukar dock reaktionen lägga sig och de här människorna kan börja lyssna på vad som faktiskt finns på skivan, och inte i deras egna förväntningar.

Elvis Costello har förvånat kunnat konstatera att inget av hans musikaliska projekt väckt så starka känslor som 2003 års tillbakalutade jazzskiva "North". När den släpptes fann han sig nästan löpa ett medialt gatlopp.

- Det är nästan lite kul att jag har upprört som mest med min mest lågmälda skiva, säger han och skrattar. Men lyssnar man på "North" så hör man att flera av låtarna med lätthet skulle kunna göras med ett rockband och vässade kanter. Nu gjorde jag inte det, och det var mitt brott. Men de som inte hör till exempel soulen i den skivan har inte fattat ett dugg av vad jag någonsin har gjort, inte ens de högljudda skivorna.

Det må vara frustrerande för den gamla stammen Costellofans att aldrig få reda på vad idolens nästa steg blir. Men han vet det inte ens själv. Det enda han vet är att det inte blir 1977 igen.

- The Attractions var ett fantastiskt bra band en gång. Men det finns ingen anledning att tävla med hur man var som 22-åring. Det var en unik tid i min karriär och den kommer aldrig igen. Men det säger jag dig, jag är otroligt mycket starkare i dag än då. Jag skulle kunna sparka den unga Elvis Costello i arslet och bolla runt med honom.

Så det blir tuff rock i Stockholm på onsdag? - Tänk på att allt går att göra om live. Flera av låtarna jag gjorde med Burt Bacharach har jag tolkat på scenen på ett helt annat sätt än hur det lät på skivan. Men visst, central för konserten blir nog skivan "The Delivery Man".

- Jag har förstått att flodvågen i Asien drabbade många svenskar, och jag vet inte om man bara kan komma inflygande i Stockholm och säga "hey, kom igen så lirar vi lite rock´n´roll", men musik är också ett sätt att hitta tillbaka till livet och det ska vi försöka bidra till.

-

Dagens Nyheter, January 17, 2005


Niklas Wahllöf previews Elvis Costello and the Imposters, Wednesday, January 19, 2005, Konserthuset, Stockholm, Sweden.


Clearly Costello coats


English via Google Translate

Tomorrow the musical all-rounder Elvis Costello plays at the Concert Hall in Stockholm. The question is which of the chores that apply. DN called him up.

Elvis Costello is a pop icon who made ​​it a sport to throw pop puritans between hope and despair. Throughout his career, he switched tracks almost as often as " Big Brother " - Linda replace the boyfriend, and the last 15 - years, he exploded in the musical urge to discover ; collaborations with Burt Bacharach, Anne Sofie von Otter, the Brodsky Quartet and Charles Mingus are just a few . And in between , he has an uneven regularity found back to basics - bitter stories to guitar, bass and drum. As in last year's "The delivery man" with backing band The Imposters .

A careless look in concert programming. In other words, creating some confusion over what happens at the Concert Hall in Stockholm tomorrow night .

- We are a rock and roll band, says Elvis Costello reassuringly on the phone from the U.S. West Coast. But we have a repertoire of around 80 songs, and the guys in the band are capable of playing virtually anything.

In The Imposters, three of the members have played together before, calmly said. In addition to Elvis Costello's vocals and guitar are old The Attractions - duopoly Steve Nieve on piano and keyboards , and drummer Pete Thomas. Only bassist Dave Faragher is reasonably new.

"The delivery man " is a roots-rock/blues/country/jazzskiva which, judging by how many minutes Elvis Costello can grind on about how good the band is feels as if he has finally found a home. But, no, forget it.

- I find it so hard to realize that I should refrain from the musical opportunities that come my way , he says. And all of this " other" as I have done, Burt Bacharach, jazz, and even theatre music, renews my interest in picking up the electric guitar again, open the skull and heave out of me.

Elvis Costello says his style shifts are rarely a problem for the audience. However for us in the media to describe what he does.

- As soon as I do something different, some almost an allergic reaction. It started with country album "Almost Blue" in 1981. After about five years , however, tend reaction fold and these people can begin to listen to what is actually on the disc, and not in their own expectations.

Elvis Costello has surprised established that none of his musical projects aroused such strong emotions as the 2003 laid-back jazz record " North" . When it was released, he found himself almost running a media gauntlet.

- It's almost a bit of fun that I have upset people most with my most low-key album, he says, laughing. But if you listen to "North " you'll hear that several of the songs could easily be done with a rock band and sharpened edges. Now, I did not do it, and that was my crime. But those who do not hear, for example, the soul of the disc has not made one iota of what I have ever done, not even the loudest discs.

It may be frustrating for the old school Costello fans to never find out what their idol's next step will be. But not even he himself knows. All he knows is that there will be 1977 again.

- The Attractions were a fantastic band once. But there is no need to compete with the better was the age of 22. It was a unique time in my career and it never will again. But I tell you, I'm incredibly much stronger today than then. I could kick the young Elvis Costello in the ass and bounce around with him.

So it will be tough rock in Stockholm on Wednesday?

- Remember that everything can be done on live. Several of the songs I did with Burt Bacharach, I have interpreted the scene in a completely different way than how it sounded on the disc. But of course, central to the concert will probably be the album "The Delivery Man" .

- I understand that the tsunami in Asia hit many Swedes, and I do not know if you can just come flying in in Stockholm and say " hey, come on then plays us a little rock and roll," but music is also a way to find back to life, and we will try to help .

-Back to top

External links