Dagens Nyheter, June 7, 2012

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
1975767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718 19 20 21


Dagens Nyheter

Newspapers
-

Hängiven viljan att överraska


Georg Cederskog

I morgon står ädelpopens spretigaste artist ensam med gitarr på scen i Stockholm. Elvis Costello tänker plocka fritt ur sin drygt trettio album stora låtskatt. ”Allt kan hända”, säger han till DN:s Georg Cederskog.

Han lyfter luren i sydvästra Kanada. Costello är hemma efter ännu en välbesökt turné i USA och låter uppriktigt glad över intresset för sin musik. En brokig samling låtar som spänner från ung-arg-man-pop via speedad blåögd-soul, svidande country, tv-serie-musik och americana till Burt Bacharach-samarbeten, pianojazz, stötig New Orleans-r&b, bluegrass och symfoniska balettstycken.

Ditt vibrato och Londondialekten är snudd på det enda som varit bestående i din musik.

– Jo, fast i London har jag faktiskt inte bott de senaste 25 åren, det har varit Irland och senare New York och Vancouver som jag numera bor i växelvis, påpekar han. Jag reser mycket, precis som min fru (jazzartisten Diana Krall, DN:s anm.), och försöker bara se till att finnas till hands för våra söner. Jag trivs bäst där vi alla är samlade, jag är ingen nationalistisk person.

Sin sångbok tolkar han numera både ihop med sitt band The Imposters och solo.

– Jag försöker gissa vilka sånger som är mest effektiva och de som publiken kanske förväntar sig, men också låtar som jag tycker kommit lite i skymundan. Att framföra dem ensam gör det möjligt för folk att verkligen höra dem, säger han. Men sentimentalitet är inget som styr mina låtval. Jag vill undvika att mina konserter framstår som en ritual, jag vill överraska både mig och publiken.

Känns dina tidiga hits som en ryggsäck?

– Nej, inte alls faktiskt, de har åldrats väl. Och det har antagligen att göra med att jag aldrig skrev några typiska tonårstexter, jag var ju äldre än så när jag debuterade. En låt som ”(The angels wanna wear my) red shoes” är på ett plan en rak popsång om romantik och besvikelse, men på ett annat handlar den om åldrande och dödlighet, att tiden går för fort – vilket förstås är känslor som man kan ha vid 22, som jag var när jag skrev den, men också som gammal. Den väcker känslor i mig i dag också, säger han och tillägger att det också gäller hans ständiga ballad ”Alison”. ”Shipbuilding” från 1982 däremot – Costellos vackra, Chet Baker-kompade, protestsång mot krigsindustrin och Falklandskriget – trodde han snabbt skulle förlora sin relevans.

– Men det kommer ju hela tiden nya generationer som drabbas av krig, vilket gör låten ännu sorgligare och motiverar mig att fortsätta sjunga den.

Är det rastlöshet som fått dig att pröva så många olika musikgenrer?

– Njae, rastlöshet … snarare nyfikenhet, fast det är inte hela sanningen. När folk vill förolämpa en så säger de att man är ”fåfäng”, att man vill framstå som viktig när man gör musik för en balett eller en stråkkvartett. Men fåfänga skulle inte räcka för att kunna genomföra så krävande projekt, säger han och blir plötsligt högljutt avbruten av sin femårige son – han har två – som kräver uppmärksamhet på oklara grunder. Costello senior klargör att han ”inte kan prata, inte just nu, du får vänta lite”. Costello junior upprepar sitt svårtydda krav, får ett nytt nej, blir tvärarg och tågar sedan i väg ilsket skrikande på andra sidan luren.

– Oh, well, du vet säkert hur sådana här förhandlingar är … Hur som helst, den kunskap jag har fått av alla de här udda musikprojekten har jag kunnat använda mig av för att göra enklare former av musik mer vital.

Vad inspirerar dig mest just nu?

– Min fars 78-varvare. Det är alla möjliga typer av musik som jag tidigare helt saknat i originalform, säger han och blir återigen avbruten av Costello junior som än en gång blir informerad om att hans pappa talar i telefon.

– … det som slår mig är omedelbarheten på dessa magiska gamla skivor. Musikerna hade ju inte en chans på den tiden att göra om eller lägga till något. Det som skulle spelas in var tvunget att göras direkt i studion, i nuet, vare sig det var Louis Armstrong, Stravinsky eller Little Richard.

Har du sett Edward Gillans dokumentärfilm ”Desperate man blues” om 78-varvs-samlaren Joe Bussard och hans 25 000 skivor?

– Ja, ja! Den är fantastisk. Jag känner Joe, han kom till en av mina konserter och förklarade att det inte gjorts någon bra musik sedan 1929 (skratt). Sedan satt han på sjätte raden när jag var på scen med Baltimore Symphony Orchestra och framförde musik i väldigt galna arrangemang, men jag såg att han faktiskt stampade takten …

Har lyssnandet på stenkaksmusiken påverkat ditt låtskrivande?

– Ja, det kan höras i några av låtarna som jag har skrivit på senare tid, inte minst rytmiskt. Men det betyder inte att de är nostalgiska, säger han och understryker att ”musiken alls inte var bättre förr”.

– När jag spelar de sångerna för publiken i Stockholm så är det inte ett tillbakablickande till en annan era utan något som sker där och då.

-

Dagens Nyheter, June 7, 2012


Georg Cederskog interviews Elvis and previews Elvis Costello solo, Friday, June 8, 2012, Rival, Stockholm, Sweden.

Images

2012-06-07 Dagens Nyheter photo 01 jl.jpg
Photo by Jason LaVeris.


Devoted desire to surprise


English via Google Translate

Tomorrow is noble of pop music 's most sprawling artist alone with guitar on stage in Stockholm . Elvis Costello intend to pick freely from his over thirty albums great tunes . " Anything can happen ," he says to DN's Georg Cederskog.

He lifts the receiver in southwestern Canada. Costello's home after yet another well attended tour in the U.S. and allows sincerely happy interest in their music. A diverse collection of songs that range from young - angry - man -pop via speeded blue-eyed -soul, stinging country music, tv series , music and Americana for Burt Bacharach collaborations, piano jazz, bumpy New Orleans R & B, bluegrass and symphonic ballet pieces.

Your vibrato and London dialect is verging on the only thing that has persisted in your music.

- Yes , but I have not actually lived in London for the last 25 years, it has been Ireland and later New York and Vancouver that I now live in an alternating pattern, he points out. I travel a lot, just like my wife (jazz artist Diana Krall, DN's note.), And just trying to be sure to be there for our sons. I thrive best where we all gathered, I am not a nationalistic person.

His songbook he interprets both now together with his band The Imposters and solo.

- I try to guess which songs are most effective and the audience might expect, but also songs that I think got a little neglected. Performing them alone makes it possible for people to really hear them, he says. But sentimentality is nothing that govern my song choice. I want to avoid my concerts is emerging as a ritual, I want to surprise both me and the audience.

Do your early hits feel like a backpack ?

- No, not at all actually, they've aged well. And it probably has to do with that I never wrote any typical teenage lyrics, I was older than that when I debuted. A song like "(The angels wanna wear my) Red Shoes " is on one level a straight pop song about romance and disappointment, but on another it is about aging and mortality, that time passes too quickly - which is of course the feelings that one can have at 22, as I was when I wrote it, but also that old. It evokes feelings in me today as well, he says, adding that it also applies to his constant ballad " Alison ". " Shipbuilding" of 1982, however - Costello's beautiful, Chet Baker accompanied, protest song against the war industry and the Falklands War - thought he would quickly lose its relevance.

- But there will be always new generations who are affected by war, which makes the song even sadder and motivates me to continue to sing.

Is the restlessness that caused you to try so many different genres of music ?

- Nah , restlessness ... rather curiosity , though it is not the whole truth. When people want to insult one so they say that it is " vain " , that would seem important when doing music for a ballet or a string quartet. But vanity would not be enough to carry out such a demanding project , he says , and suddenly loudly interrupted by his five-year- son - he has two - that requires attention is obscure. Costello senior clarifies that he "can not talk, not right now, you'll have to wait a bit." Costello junior reiterates its difficult to interpret these requirements, a new no, bristles and then march away angrily screaming on the other side of the handset.

- Oh , well , you probably know how these kinds of negotiations is ... Anyway , the knowledge I have received from all these different music projects , I have been able to avail myself of in order to make simpler forms of music more vital.

What inspires you the most right now ?

- My father's 78 rpm . There are all sorts of music that I have completely missed in the original form , he says, is once again interrupted by Costello junior who once again is informed that his father talking on the phone .

- ... What strikes me is the immediacy of those magical old records . The musicians had no chance at that time to redo or add anything . It would be recorded had to be done directly in the studio, in the moment , whether it was Louis Armstrong, Stravinsky or Little Richard .

Have you seen Edward Gillans documentary "Desperate man blues" on the 78 - collector Joe Bussard and his 25,000 records?

- Yes , yes! It is fantastic. I know Joe, he came to one of my concerts , explaining that there has been no good music since 1929 (laughs). Then he sat in the sixth row when I was on stage with Baltimore Symphony Orchestra and performed the music in a very crazy arrangement, but I saw that he actually stomped pace ...

Are listening on stenkaksmusiken affected your song writing ?

- Yes, it can be heard in some of the songs that I've written recently, especially rhythmically. But that does not mean they are nostalgi, he said , stressing that " the music was not at all better before."

- When I play the songs for the audience in Stockholm , it's not a backward-looking to a different era , but something is happening there and then


-Back to top

External links