Jutarnji list, September 26, 2013

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
1975767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718 19 20 21


Jutarnji list
  • 2013 September 26

Croatian, Yugoslav publications

Magazines


Newspapers

  • Jutarnji list

Online articles


-
Suradnja Vrhunskih Glazbenika

Crno-bijeli svijet Costella i the Rootsa


Aleksandar Dragaš

Costellove deklamacije sjajno su legle na iskričavi R&B i gorljivi soul i funk

Na prvi pogled teško je zamisliti - unatoč nizu “bizarnih” suradnji i dueta - čudniju kolaboraciju od ove između Elvisa Costella i The Rootsa. Costello je bijeli, naraciji sklon kantautor izrastao iz punka i novog vala, a The Roots crnački hip-hop sastav ponikao u 90-ima. Odavno, Bogu hvala, nema rasne segregacije, ali ordinarni dance singlovi bijelih pop pjevačica i crnih repera, crnih R&B diva i bijelih DJ-a ili dueti poput onog Lady Gage i Beyonce tek su mlaka vodica konzumerističkog popa. Pri pomisli na pravu transžanrovsku i međurasnu suradnju bijelih i crnih renomiranih izvođača, teško se sjetiti jedne ovakve kakva je “pala” između Costella i The Rootsa. Zapravo, jednu sličnu suradnju, ali uz manje medijske pozornosti, relativno nedavno imao je baš Elvis Costello na albumu “The River In Reverse” s njuorlinškim blues pijanistom Allenom Toussaintom. Tu i tamo još bi se našla neka slična suradnja bjelačkih i crnačkih glazbenika, ali ovako zvučna teško jer Costello jest jedan od opravdano najuglednijih kantautora posljednjih tri i pol desetljeća, a The Roots najvibrantniji i najeklektičniji hip-hop izvođač unatrag dvadeset godina.

Kad se stvari tako sagledaju, teško je zamisliti intrigantniju pa i logičniju transžanrovsku i međurasnu suradnju. Naime, Costello je u svojoj karijeri “prosurfao” nizom žanrova u rasponu od izrazito bjelačkih poput punka i countryja do crnačkih poput soula, bilo ga je i u jazzu i klasici, a The Roots su otpočetka karijere bili otvoreni raznolikim glazbenim utjecajima, i crnim i bijelim, te se etablirali kao najvažniji hip-hop bend koji doista svira na albumima i koncertima.

Nadalje, Costello i Questlove pravi su “nerdovi” pop kulture, odnosno vrhunski poznavatelji crnačke i bjelačke popularne glazbe, strastveni diskofili i umjetnici koji se vole poigravati raznim žanrovima.

Ta strast ka raznorodnoj glazbi i njezinim “hibridima” osnovno je pogonsko gorivo maštovitog albuma na kojem se bjeloputi Costello doima poput frontmena crnoputih The Rootsa između kojih je do ideje o suradnji došlo nakon nastupa Costella na Jimmy Fallon Showu u kojem su The Roots jedno vrijeme bili “kućni bend”. Kako su se obostrano oduševili tim televizijskim sessionom, a usto su i sociopolitički angažirani izvođači kojima su i roditelji - kako Costellu, tako Questloveu - bili glazbenici ili vezani uz glazbu, tako su otkrili da imaju mnogo toga zajedničkog. Nije Costello, naravno, “prorepao”, ali njegove deklamacije sjajno su legle na iskričav R&B, gorljivi soul i sinkopirani funk The Rootsa, prožetim utjecajima ska, reggae i dub glazbe. S druge strane, The Roots sjajno funkcioniraju kao prateći bend Elvisa Costella, čak i u odjavnoj baladi “If I Could Believe”.

Kako je u ideji bilo nemoguće izbjeći “eksperimentatorsku” narav projekta, nešto je od toga ostalo i u egzekuciji, ali jači je duh prirodnog savezništva Elvisa Costella i The Rootsa koji su ostvarili jedan od najuvjerljivijih albuma u ionako impresivnim karijerama. I ne samo to, “Wise Up Ghost” je album kakav Prince, nažalost, više ne uspijeva snimiti. Podsjetnika radi, Elvisu Costellu je 59 godina, a poduzeo je riskantan potez kakvog se mnogi mlađi izvođači ne usuđuju povući ili ih ne znaju odigrati.

-

Jutarnji list, September 26, 2013


Aleksandar Dragaš reviews Wise Up Ghost
Cooperation top musicians

Black-and-white world of Costello and The Roots


English via Google Translate...

Costello declamation great lie down on the sparkling R & B and ardent soul and funk

At first glance it is hard to imagine - despite a series of "bizarre" cooperation and duets - so strange a collaboration as this between Elvis Costello and The Roots. Costello is white, narration tends songwriter grew out of punk and new wave, and The Roots a black hip-hop band originated in the 90's. It has long, thank God, there is no racial segregation, but ordinarily dance singles white pop singer and rapper black, black R & B diva and white DJs or duets like the Lady Gaga and Beyonce are only lukewarm guidance consumerist pop. When you think of the right transžanrovsku and interracial cooperation white and black renowned artist, it is hard to remember what this one is "dropped" between Costello and The Roots. In fact, a similar cooperation, but with less media attention, relatively recently had a very Elvis Costello on the album "The River In Reverse's New Orleans blues pianist Allen Toussaint. Here and there still would be found a similar cooperation of the white and black musicians, but this sound difficult because Costello is one of the most respected songwriters justified the last half past three decades, and The Roots najvibrantniji and najeklektičniji hip-hop artist back twenty years.

When things are so exposed, it is difficult to imagine the most intriguing and logical transžanrovsku and interracial cooperation. Specifically, Costello is in his career, "prosurfao" series of genres ranging from extremely Caucasian like punk to country to black like the soul, whether it is in jazz and classics, and The Roots are beginning careers were open diverse musical influences, and black and white and established themselves as the most important hip-hop band that actually played on albums and concerts.

Furthermore, Costello and Questlove real "nerd" pop culture, and top connoisseurs of white and black popular music, passionate music-lovers and artists who like to play with different genres.

The passion towards music and its diverse area of ​​"hybrid" is the basic fuel imaginative album which is white-skinned Costello looks like a black-skinned frontman The Roots among which is the idea of ​​collaboration occurred after the onset of the Costello Jimmy Fallon Show in which the Roots one time were "house band". How were mutually delighted that television sessions, they're also a sociopolitical engaged contractors who are parents - as Costello so Questlove - were musicians or music-related, so they discovered that they have a lot in common. Costello is not, of course, "prorepao" but his declamation great lie down on the sparkling R & B, soul and ardent syncopated funk, The Roots, sodden influences ska, reggae and dub music. On the other hand, The Roots great work as a backing band Elvis Costello, even in the closing credits ballad "If I Could Believe."

Since the idea was impossible to avoid "experimental" nature of the project, some of it remained in the execution, but the stronger the spirit of the natural alliances Elvis Costello and The Roots who have made one of the most convincing album in an already impressive career. Not only that, "Wise Up the Ghost" album as Prince, unfortunately, fails to capture. Reminder works, Elvis Costello is 59 years, and has taken a risky move any many younger artists dare not withdraw or do not know how to play.

-Back to top

External links