Norrtelje Tidning, October 5, 2014

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
1975767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718 19 20 21


Norrtelje Tidning
  • 2014 October 5

Sweden publications

Newspapers

Magazines and fanzines


European publications

-

Så bra var Elvis Costellos konsert

Musikanten, låtskrivaren och scenpersonligheten Elvis Costello är på soloturné. Inför en andäktig publik visar han NT:s recensent vilken mästare han är.

Norrtelje Tidning

Kärlek och förlust. Det är temat för kvällen när Elvis Costello håller konsert för ett fullsatt hus i Uppsala Konst & Kongress på lördagskvällen. Det är en mogen man, stiligt klädd i gråblå kostym, eleganta boots och högklassig Panama-hatt. Han fyllde 60 år för några veckor sedan och många i publiken är i samma ålder. Det är en kunnig publik som sjunger med och körar under konserten.

Redan från start går Costello för fullt. Han har en kraft och närvaro i både sång och gitarrspel som är fängslande. Under hela två och en halv timme forsar det musik ur Elvis Costello, låt efter låt. Under hela den tiden känns han spelglädje och passion för musiken, och det är förunderligt att han orkar så mycket både fysiskt och känslomässigt.

Han är också generös nog att flera gånger bjuda in förbandet Larkin Poe att spela med honom. Det svängar bra i någon låt, men sedan hänger inte de amerikanska systrarna med, trots att Costello på ett faderligt sätt försöker guida dem rätt.

Så konserten är bäst när han verkligen är solo, som i ”Watching the Detectives”. Där går han loss på en halvakustisk gitarr och verkar själv bli uppslukad av musiken. Det är avancerat, förfinat och med en makalös känsla och begåvning. I ”Come the meantimes” bevisar han också sig som musikant. ”She” är en av publikens favoriter, även här tystnar de spontana applåderna och jublet snabbt på ett städat sätt.

Costello har en fantastisk närhet i rösten som kan variera mellan att vara mjuk och mörk eller tryckande rockig. Tonsäkerheten är imponerande, med oktavbyten och fraseringar. Han verkar snudd på outtröttlig i sin energi på scenen, och det är bara under de sista låtarna som man kan skönja en liten heshet i rösten.

Han är också en mycket bra berättare. Ibland bubblar kvickheter ur honom, ibland kommer en allvarlig anekdot ur hans liv. Det blir också en längre sekvens där han sätter sig ner, lägger benen i kors, håller gitarren i famnen och blir en mysfarbror som pratar om familjen hemma i New York. När Elvis Costello spelar ”Walking my baby back home” (Sakta vi gå genom stan) blir det hela så sympatiskt som om vi hade gått tillsammans en sommarnatt genom stan.

Han har överlag en känslighet och en förmåga att nästan omärkligt förflyttar sig mellan olika uttryck. Både i sång och spel glider han ofta mellan intensiv styrka till känslig mjukhet och tillbaka igen. Det kan tyckas som små nyanser, men som ger stor effekt. Det hela är så förfinat, genomarbetat och skickligt gjort som bara en mästare kan göra.

-

Norrtelje Tidning, October 5, 2014


Norrtelje Tidning reviews Elvis Costello solo, Thursday, October 4, 2014, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala, Sweden.

Images

2014-10-05 Norrtelje Tidning photo.jpg
När Elvis Costello sätter sig ner, lägger benen i kors och spelar ”Walking my baby back home” (Sakta vi gå genom stan) blir det hela så sympatiskt som om vi hade gått tillsammans en sommarnatt genom stan.
Photo: Josef Friedinger


So good was the Elvis Costello concert

Musician, songwriter and stage personality Elvis Costello is on a solo tour. Facing a devout audience, he shows Testament critic what a champion he is.

English via Google Translate...

Love and loss. That's the theme for the evening when Elvis Costello holds concert for a packed house in Uppsala Art & Congress on Saturday night. It is a mature, handsome dressed in gray-blue suit, stylish boots and high-quality Panama hat. He turned 60 a few weeks ago and many in the audience are the same age. There are a knowledgeable audience singing along and backing vocals during the concert.

From the start, go Costello in full swing. He has a power and presence in both singing and guitar playing that is captivating. Throughout the two and a half hours rapids the music of Elvis Costello, song after song. In all that time he feels joy and passion for music, and it's amazing that he can so much both physically and emotionally. He is also generous enough to repeatedly invite the dressing Larkin Poe to play with him. It turns well in any song, but then do not hang the American sisters with, even though Costello in a fatherly way, trying to guide them right.

So the concert is best when he is truly solo, as in "Watching the Detectives". There he goes off on a half acoustic guitar and seems to have become engrossed in the music. It is sophisticated, refined and with an incomparable sense and talent. In the "Come The Mean times" proves he also himself as a musician. "She" is one of the crowd favorites, including here Silence of the spontaneous applause and jubilation quickly gracefully.

Costello has an amazing closeness in his voice that can vary between being soft and dark or oppressive rock. The digital resolution unit is impressive, with octave changes and phrasing. He seems verging on tireless in his energy on stage, and it is only during the last songs that one can discern a slight hoarseness of voice.

He is also a very good storyteller. Sometimes bubbles witticisms from him, sometimes a serious anecdote from his life. There will also be an extended sequence where he sits down, legs crossed, holding the guitar in his arms and become a mysfarbror talking about the family home in New York. When Elvis Costello plays "Walking My Baby Back Home" (Slowly we walk through town) gets it all so sympathetic as if we had gone together one summer through town.

He generally has a sensitivity and an ability to subtly move between different expressions. Both the song and game slips he often between intense strength to the delicate softness and back again. It may seem like small nuances, but make a big impact. It is all so refined, elaborated and cleverly done as only a master can do.

-Back to top

External links