Novinky, November 3, 2011

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
1975767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718 19 20 21


Novinky

Czech publications

Newspapers

Online publications


European publications

-
Gigant nové vlny Elvis Costello vystoupí poprvé v Praze
V pátek se v pražském Kongresovém centru v komorním programu představí jedna z nejvýraznějších postav anglické nové vlny, zpěvák a kytarista Elvis Costello. Vycházel z pub rocku, ale během let absorboval ve své pestré a invenční tvorbě mnohé další styly, jako byl soul, rhythm and blues či country a rockabilly nebo punk a jazz. Skládal písně se svou ženou Dianou Krall i Paulem McCartneym.

Alex Švamberk

Pokud si někdo novou vlnu spojuje jen s Police, Stranglers a Talking Heads a (ne Duran Duran a Depeche Mode skutečně nejsou představitelé nové vlny), tak její záběr docela zužuje a pomíjí jednu z nejvýraznějších postav anglické scény konce sedmdesátých let, jíž byl Elvis Costello, vlastním jménem Declan McManus.

Zpočátku se orientoval podobně jako Ian Dury na pub rock s výraznými prvky country, což ještě umocnilo spojení s kytaristou Nickem Lowem. Ten mu produkoval v roce 1977 album My Aim Is True, které přineslo směs ostrých písní na pomezí punku a pub rocku s ohlasy dalších žánrů. Je na ní vidět, že Costello kdysi poslouchal jako správný obyvatel Liverpoolu Beatles, ale také Kinks, od nichž si vzal sarkasmus, i soul a Burta Bacharacha.

S kapelou Attraction natočil další skvělá alba This Years Model a Armed Forces, na počátku osmdesátých let si ale uvědomil, že nová vlna už není tak nová a obohacuje svůj zvuk o postupy soulu. Nechal se inspirovat Hankem Williamsem. V roce 1982 se pak objevuje pocta Beatles Imperiail Bedroom, kde hrál na trubku Chet Baker. Costello však Beatles nejen obdivoval, jeho talent byl tak velký, že později spolupracoval s Paulem McCartneyem, se kterým napsal několik písní.

O šíři záběru a neutuchající chuti hledat nové formy vyjádření svědčí deska The Juliet Letters z počátku devadesátých let, kde ho doprovázel Brodsky Quartet. Vybočení to nebylo ojedinělé, v novém tisíciletí naspal i komorní operu The Secrets Songs. Costello však natáčel také s jazzovým pianistou Billem Frisellem a skládal písně se svou třetí ženou, jazzovou zpěvačkou a pianistkou Dianou Krall. Výčet jeho hudebních partnerů je však ještě mnohem širší, objevuje se mezi nimi i teoretik ambientu Brian Eno a další.

-

Novinky, November 3, 2011


Alex Švamberk previews Elvis Costello solo on Friday 4 November, 2011 at the Congress Centre, Prague, Czech Republic.


New wave giant Elvis Costello will perform for the first time in Prague

On Friday, at the Congress Center in the Chamber, one of the most prominent English new wave singers and guitarists Elvis Costello will play. Based on pub rock, but over the years, absorbed in his colourful and inventive production of many other styles like soul, rhythm and blues and country and rockabilly and punk and jazz. He composed songs with his wife, Diana Krall and Paul McCartney.

English via Google Translate...

If someone joins a new wave of Police, Talking Heads and The Stranglers and (not Duran Duran and Depeche Mode are not really representatives of the new wave) and its width narrows quite and ignores one of the most prominent figures of the English scene of the late seventies, which was Elvis Costello, real name Declan McManus.

Initially focused like Ian Dury on pub rock with strong elements of country, which was compounded by his collaboration with guitarist Nick Lowe. He produced his 1977 album My Aim Is True, which brought a sharp blend of songs on the border between punk and pub rock with echoes of other genres. It is easy to see that Costello had listened like a good population of Liverpool Beatles, Kinks but also from whom he married sarcasm, and soul and Burt Bacharach.

The band Attraction made another great album This Years Model and Armed Forces, in the early eighties he realised that the new wave is not so new and enriching the sound of your soul procedures. He was inspired by Hank Williams. In 1982, then appeared a Beatles tribute Imperiail Bedroom, which featured the trumpet of Chet Baker. However, not only did Costello admire the Beatles, but his talent was so great that he later collaborated with Paul McCartney, with whom he wrote several songs.

The breadth and persistent desire to explore new forms of expression indicative of The Juliet Letters from the early nineties, where he was accompanied by the Brodsky Quartet. That was not unique, in the new millennium slept and chamber opera The Secrets Songs. Costello, however, also filmed with jazz pianist Bill Frisell and composed songs with his third wife, the jazz singer and pianist Diana Krall. The list of his musical partners, however, is much broader, appearing between them and theorist Brian Eno ambient music and more.

-Back to top

External links