Novinky, November 5, 2011

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
1975767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718 19 20 21


Novinky

Czech publications

Newspapers

Online publications


European publications

-
Costello nabídl skvělou one man show
Mimořádný zážitek nabídlo v pátek vystoupení anglického písničkáře Elvise Costella v pražském Kongresovém centru. Potvrdilo nejen mimořádný talent a skladatelské schopnosti 57 letého muzikanta, ale ukázalo také, že je vynikající entertainer. Přestože koncert trval přes dvě hodiny, neměl jediné slabé místo. Costello přitom vystupoval sám bez doprovodu.

Alex Švamberk

Přestože Costello vystupoval sólově, byl celý večer mimořádně pestrý: Costello má mimořádně široký záběr. Nabídl dřevní rock´n ´roll i procítěné hluboké balady stejně jako rychlé skladby s názvuky pubrocku a punku. Tiché skladby střídal s ryčnými, v nichž se nebál zvuk kytary značně zkreslit. A když potřeboval, klidně využil i předem natočeného doprovodu, do kterého zpíval a hrál, použil megafon nebo si sám na scéně zachytil doprovod do smyčky a nad ním sóloval. Nic z toho ale nebylo samoúčelné. Veškerá aranžmá vycházela z charakteru písní. Ty dramatičtější dostaly ryčnější a pestřejší háv, naopak ty nejintimnější dokonce Costello zpíval bez mikrofonu.

Po většinu doby se Costello doprovázel na kytaru, kterých měl na výběr několik, většinou elektroakustických, lišících se značně zvukem. Až v úplném závěru usedl k pianu.

Je škoda, že při svém prvním vystoupení se nepředstavil s kapelou, s níž by více vynikla rocková poloha jeho tvorby. Stejně tak je ale škoda, že tato výjimečná postava anglické nové vlny, která spolupracovala jak s Paulem McCartneyem, tak s jazzovou pianistkou a zpěvačkou Dianou Krall, která je Costellovou třetí ženou, nezaplnila sál. Costello by si to zasloužil, nešetřil, ani na okamžik si to na scéně neusnadnil a ještě bavil publikum průpovídkami a příběhy.

-

Novinky, November 5, 2011


Alex Švamberk reviews Elvis Costello solo on Friday 4 November, 2011 at the Congress Centre, Prague, Czech Republic.

Images

2011-11-04 Praha photo 01 ČTK.jpg 2011-11-04 Praha photo 02 ČTK.jpg
2011-11-04 Praha photo 03 ČTK.jpg
Photos credit to Michal Kamaryt ČTK.

Costello offered a great one man show

An extraordinary experience offered Friday performances of the English singer-songwriter Elvis Costello at the Prague Congress Centre. Confirmed not only extraordinary talent and songwriting abilities 57 year-old musician, but also proved to be an excellent entertainer. Although the concert lasted over two hours, not a single weak point. Costello himself while he performed unaccompanied.

English via Google Translate...

Although Costello performing solo, the evening was extremely varied: Costello is extremely wide. He offered wood rock'n 'roll and deep soulful ballads like fast tracks with hints of pub rock and punk. Quiet songs alternated with ryčnými, which was not afraid to significantly distort the sound of the guitar. And when needed, easily used and pre-recorded accompaniment, in which he sang and played, used a megaphone or himself to escort scene captured in a loop over it sóloval. But none of this was not an end in itself. All arrangements based on the nature of the songs. You got ryčnější dramatic and colourful garb, while even the most intimate Costello singing without a microphone.

For most of the time, Costello was accompanied on the guitar, which had a select few, mostly electro, differing greatly sound. Until the very end, he sat down at the piano.

It is a pity that in his first appearance did not introduce the band, with which the position of the rock stood out more of his work. Likewise, it is a pity that this extraordinary figure of the English new wave that collaborated with Paul McCartney and jazz pianist and singer Diana Krall, who is Costello's third wife, hall filled it. Costello would have deserved it, did not spare even for a moment on stage made ​​it easier and more entertaining audiences sayings and stories.

-Back to top

External links