Nu, July 4, 2013

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
1975767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718 19 20 21


Nu

Netherlands publications

Newspapers

Magazines

Online publications


-

Elvis Costello wil Tilburg verkennen


Anton Slotboom

"Als je na 35 jaar nog ergens kan debuteren, is dat ontzettend leuk", zegt de Britse zanger Elvis Costello aan de vooravond van zijn enige Nederlandse optreden deze zomer in 013, Tilburg tegen NU.nl.

"Zodra ik in een vliegtuig stap begin ik me in te lezen en voor te bereiden", zegt hij. "Want waar ga ik naar toe? Er zijn heel veel plaatsen waar ik terug ga keren deze zomer."

"Natuurlijk ken ik alle steden in Engeland waar ik ga spelen al, maar ik bereid me wel voor. Meestal begin ik een week van tevoren te lezen over een plek waar we naar toe gaan."

"Soms hebben we ter plekke weinig tijd voor iets anders dan een optreden, soms hebben we meer geluk. Dan wandelen we rond en snuiven we de cultuur op van een stad." Dit jaar treedt Costello voor het eerst op in Tilburg. "Ik geloof niet dat ik er ooit eerder gespeeld heb", bedenkt hij zich.

Costello verwacht wel wat tijd vrij te hebben om Tilburg te verkennen wanneer hij er moet spelen. "Nederland is altijd zeer genereus geweest voor Engelse artiesten", laat hij weten. "Hollanders spreken zo goed Engels, soms zelfs beter dan sommige Engelsen zelf. Als ik er optreed kan ik grapjes maken en serieuze dingen zeggen."

Emotioneel

Het laatste optreden dat Costello gaf in Nederland was vorig jaar in Eindhoven. "Dat optreden was uitgesteld nadat mijn vader was overleden. Het werd een emotioneel optreden. Ik was op tournee met de band, met een grote rockshow met dansers en veel komedie, en moest opeens een solo-optreden geven."

"Stond ik daar alleen op te treden, zoals ik het deed vlak voor mijn vader overleed. Het werd een enorm emotioneel moment. Dat optreden had veel meer in zich dan anders." Somber zal het optreden in 013 niet zijn. Costello is deze zomer op tournee met zijn band en speelde onder meer op het Britse festival Glastonbury.

Energie

"Een verlies van je ouder komt op allerlei onverwachte momenten boven, zeker omdat ik als ouder de belangrijke momenten in het leven van mijn jongens aan mijn vader wil laten zien. Dat gevoel zal iedereen wel kennen. Maar het is weer een andere tijd, deze zomer", meent hij. "Als je met een band speelt voel je de energie van die groep om je heen."

"Mensen verwachten nu iets anders van ons, bovendien hebben we een enorm repertoire. Ik kan mijn hele carrière van 35 jaar doorbladeren, bovendien klinkt de band geweldig. Zo voel ik me zelf ook. Ik heb een album gemaakt met de rapband The Roots dat dit jaar verschijnt. Maar deze zomer gaan we eerst alle liedjes spelen waar we zo van houden."

Elvis Costello & The Imposters staat op 19 juli in 013, Tilburg.

-

Nu, July 4, 2013


Anton Slotboom previews Elvis Costello and The Imposters on Friday July 19, 2013 at Jupiler Zaal, Tilburg, Netherlands.

Images

2013-07-04 Nu photo 01.jpg


Elvis Costello wants to explore Tilburg


English via Google Translate...

"If after 35 years can still somewhere debut, which is great fun," says the British singer Elvis Costello on the eve of his only Dutch show this summer at 013, Tilburg at NU.nl.

"As soon as I step on a plane I start to read me and to prepare," he says. "Where am I going? There are lots of places I'm going to return this summer."

"Of course I know all the towns in England where I'm playing already, but I prepared myself. Usually I start reading one week in advance of a place where we're going."

"Sometimes we spot little time for anything other than an act, sometimes we have more luck. Then we walk around and we sniff the culture of a city." This year, Costello enters for the first time in Tilburg. "I do not believe I have ever played before," he changes his mind.

Costello expects to have some free time to explore Tilburg when to play it. "The Netherlands has always been very generous to British artists," he says. "Dutch people speak English very well, sometimes even better than some English themselves. If I occurs, I can make jokes and serious things to say."

Emotional

The last show that Costello gave in the Netherlands last year in Eindhoven. "That show was postponed after my father was deceased. It was an emotional performance. I was on tour with the band, with a big rock show with dancers and lots of comedy, and had to suddenly give a solo performance."

"Was I there to act alone, as I passed it did just before my father. It was a tremendously emotional moment. That act had a lot more potential than otherwise." Gloomy appearing in 013 will not be. Costello is this summer on tour with his band and has played on the British Glastonbury festival.

Energy

"A loss of your parent comes in all sorts of unexpected times over, especially since I like older the important moments in the life of my guys want to see my father. That feeling will probably know everyone. But it is a different time, this summer, "he says. "When you play with a band feel the energy of that group around you."

"People now expect anything else from us, moreover, we have a huge repertoire. I can browse my entire career of 35 years, in addition, the band sounds great. So I feel myself. I made ​​an album rapband The Roots that appear this year . But this summer we first play all the songs that we love so much. "

Elvis Costello & The Imposters stands at 013, Tilburg on 19 July.

-Back to top

External links