Popstukken, April 2001

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
... Bibliography ...
7475767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718192021


Popstukken

European publications

Netherlands publications

Newspapers

Magazines

Online publications


-

ELVIS COSTELLO - IN EEN ANDERE WERELD


Geert Henderickx

Ergens in de binnenstad van Londen neemt een man in het zwart in een etablissement een kop koffie. Het is er nog rustig op dit uur, al begint het wel zo langzamerhand tegen lunchtijd te lopen. In gedachten verzonken staart hij voor zich uit, totdat het agressieve geluid van de espressomachine hem doet opschrikken. Een blik op zijn horloge leert hem dat hij warempel de tijd uit het oog is verloren. Bijna twintig minuten lang al zit er in Nederland iemand ongeduldig bij de telefoon te wachten. Gehaast pakt hij zijn mobieltje en kiest het nummer dat hem gisteravond is doorgegeven. “Hallo daar, Elvis Costello hier...”

Eigenlijk doet hij liever geen phoners, maar soms kan het nu eenmaal niet anders. Zo wil hij nu met een reis door Ethiopië voor de boeg hoe dan ook de nodige ruchtbaarheid geven aan For The Stars, een album dat vooral als Anne Sofie von Otter Meets Elvis Costello zijn weg moet zien te vinden naar liefhebbers van divers pluimage. De potentiële doelgroep voor dit even curieuze als ambitieuze project is namelijk uitzonderlijk breed. Zo geniet de Zweedse mezzosopraan in de wereld van de klassieke muziek een reputatie als een talentrijk zangeres, wier ongewoon veelzijdige repertoire loopt van Händel en Verdi tot Mendelssohn en Grieg. De gewezen angry young man van de Britse new wave op zijn beurt toonde zich het afgelopen decennium zo mogelijk nog weidser georiënteerd, waarin hij samenwerkte met onder vele anderen Paul McCartney, The Brodsky Quartet, The Jazz Passengers en Burt Bacharach.

Twaalf jaar geleden inmiddels werd Costello (46) door zijn vrouw Cait O’Riordan, die hij had ontmoet in haar tijd met The Pogues, vergast op een uitvoering van Berlioz’ La Damnation De Faust door de hem toen praktisch onbekende Von Otter. Het concert bleek niets minder dan een openbaring. “Ik heb haar zelfs bloemen laten sturen, zo ondersteboven was ik ervan. Vraag me alleen niet waarom haar stem me als geen andere aangrijpt, want dat kan ik met de beste wil van de wereld niet uitleggen. Wanneer ik haar hoor, word ik overmand door pure emotie. Voor dat gevoel bestaan weliswaar woorden, maar die woorden zijn te krachteloos en inhoudsloos om het moment te beschrijven waarop je door muziek als het ware uit jezelf wordt gelicht. Om je dan machteloos te buiten te gaan aan holle superlatieven, zou afbreuk doen aan die overweldigende ervaring.”

Acht jaar na die Berlioz-avond gaven von Von Otter en Costello op uitnodiging van het Zweedse Radio Symfonieorkest een dubbelconcert in Stockholm. Die ontmoeting zette hem weer aan tot het schrijven van de liederencyclus Three Distracted Women voor haar aanstaande tournee met hun wederzijdse vrienden van het Brodsky Quartet. Tijdens de repetities polste von Otter op aanraden van haar man of Costello misschien niet eens een album met haar wou maken. “Daar hoefde ik natuurlijk geen seconde over na te denken, ook al was het op zichzelf een behoorlijk riskante onderneming. Want als klassiek geschoolde vocalisten zich aan populair repertoire wagen, resulteert dat negen van de tien keer in zoiets frivools als een Broadway-achtige plaat. Vandaar dat ik graag met een ensemble wenste te werken, iets waar gelukkig ook de voorkeur van Anne Sofie naar bleek uit te gaan. En verder wilde ik haar per se niets overbekends laten zingen, omdat daar toch geen artistieke eer meer aan te behalen valt. Er wordt al veel teveel dunnetjes overgedaan.”

Anders dan in de bedoeling lag, bevat For The Stars liefst negen nummers waarin Costello de hand had, aangevuld met evenzoveel stukken van grootheden als Tom Waits, Brian Wilson, The Beatles en zelfs ABBA. “Mijn oorspronkelijke opzet was om uitsluitend liedjes van anderen te nemen, die het volgens mij verdienden om eens in een totaal andere stijl vertolkt te worden. Tot mijn verbazing stond Anne Sofie er echter op om ook werk van mij uit te voeren, maar van het idee om daarnaast nog een stel opgewektere nummers te doen, heb ik haar uiteindelijk af weten te brengen. Ik had een herfstachtig album in gedachten, een mooi afgerond geheel van weemoedige ballades, dat op een attractieve manier droefgeestig zou moeten klinken.”


“Blijf even hangen, wil je. Ik moet nu naar buiten om een taxi te pakken, anders kom ik te laat voor mijn volgende afspraak.” Terwijl hij zich naar Brook Street, hoek New Bond Street laat vervoeren, vertelt Elvis Costello dat de definitieve sessies voor For The Stars vooraf werden gegaan door uitgebreide proefopnamen. Plaats van handeling was de naar zijn zeggen knusse Atlantis-studio in Stockholm, waar nog steeds de vleugel staat die ABBA gebruikte voor het onverwoestbare Dancing Queen. Als begeleiders had Anne Sofie von Otter (45) om te beginnen oud-studiegenoten uit haar conservatoriumtijd gevraagd, die vervolgens weer muzikanten uit hun kennissenkring meetroonden. “Of het nu pop, jazz, folk of klassiek betrof, die combinatie bleek van alle markten thuis. Zo hadden we gelijk ook een heel arsenaal aan instrumenten tot onze beschikking, variërend van cello, viool en piano tot vibrafoon, steelgitaar en synthesizer. Daarbij hoefde ik ze niet alles voor te kauwen, iets waar ik toch al niet van hou. In Londen, New York of Los Angeles had ik het werkelijk niet beter kunnen treffen.”

Von Otter moest letterlijk en figuurlijk zo dicht mogelijk bij huis blijven, besefte Costello, anders zou ze zich niet op haar gemak voelen en het artistieke avontuur niet aandurven. “Zoals te doen gebruikelijk in de klassieke muziek werden de vocale en instrumentale partijen daarom in de regel simultaan opgenomen, Wel moest Anne Sofie voor het eerst van haar leven rechtstreeks in een microfoon zingen, wat een speciale techniek vereist, waarbij al teveel kracht zetten en overdreven articuleren uit den boze zijn. Het was dan ook zaak om alles zo klein mogelijk te houden, zodat ze niet al te gauw in de verleiding zou komen om de hogere registers op te zoeken. En met het hele ensemble in één en dezelfde ruimte bij elkaar leek de ambiance wel binnenskamers, waardoor ze des te intiemer ging zingen.”

Als zangeres van klassieke werken doen de teksten er voor Von Otter minder toe, in die zin dat ze zich er niet direct in hoeft te herkennen. Bij populaire muziek ligt dat evenwel anders, temeer daar dat genre om een vrije interpretatie vraagt. “De notatie is altijd tamelijk oppervlakkig,” legt Costello uit. “De nuances in bijvoorbeeld de frasering moet de uitvoerende er zelf in brengen. Dat vergde nogal wat creativiteit van Anne Sofie. Weliswaar bleek het te onnatuurlijk voor haar om voor de vuist weg te zingen, maar ze heeft wel haar eigen dingen aan de bladmuziek weten toe te voegen. Bovendien vervalt ze nergens in imitatie, zelfs niet in het toch onlosmakelijk met Nina Simone verbonden The Other Woman, dat in haar versie bijna klinkt als een Europees kunstlied. Wacht even, wil je, we zijn er.”

Costello rekent af, stapt de taxi uit en rondt voor de deur het gesprek af met een opsomming van wat er zoal op zijn agenda staat. Naast een aantal speciale projecten voor festivals in Amerika en Engeland, overweegt hij de bewerking van de door hem gecomponeerde muziek bij Il Sogno, een dansvoorstelling van A Midsummer Night’s Dream die vorig jaar door een Italiaans gezelschap werd opgevoerd. “En voor het eerst sinds tijden zit ik weer in mijn eentje liedjes te schrijven voor een nieuw album. Iets concreets kan ik er nog niet over vertellen, behalve dan dat er geen enkele ballade op voor zal komen, want met dat idioom heb ik me voorlopig wel lang genoeg beziggehouden. Het heeft me met She van die goede oude Charles Aznavour zelfs nog een wereldhit opgeleverd ook. Dankzij de film Notting Hill hebben ze nu tot in nota bene Brazilië en Thailand van mij gehoord. Mooi meegenomen natuurlijk, al schiet ik er verder niet echt iets mee op.”

-

Popstukken, April 2001


Geert Henderickx interviews Elvis concerning For The Stars and Il Sogno


ELVIS COSTELLO - IN ANOTHER WORLD

Google Translate

Somewhere in the center of London takes a man in black in a place to a cup of coffee. It's still quiet at this hour, it begins gradually to run. Lunchtime In his mind, he stares straight ahead, until the aggressive sound of the espresso machine startles him. A glance at his watch showed him that he sure enough time has been lost sight of. Nearly twenty minutes though there is someone in the Netherlands impatiently by the phone waiting. Hurriedly he picks up his phone and dial the number last night passed him. "Hi there, Elvis Costello here ..."

Actually he does not prefer phoners, but sometimes now it can not just different. He now wants to travel through Ethiopia ahead anyway give the necessary publicity to For The Stars, an album especially if Anne Sofie von Otter Meets Elvis Costello has to find for lovers of various road sorts. The potential audience for this equally curious and ambitious project had been exceptional wide. So enjoy the Swedish mezzo-soprano in the world of classical music has a reputation as a talented singer, whose unusually versatile repertoire ranges from Handel to Verdi and Mendelssohn and Grieg. The former angry young man of British new wave, in turn, over the past decade showed himself even more meadow-oriented, in which he collaborated with, among many others Paul McCartney, The Brodsky Quartet, The Jazz Passengers and Burt Bacharach.

Twelve years ago, was now Costello (46) by his wife Cait O'Riordan, whom he had met in her time with The Pogues, treated to a performance of Berlioz 'La Damnation Faust by him when virtually unknown Von Otter. The concert proved nothing short of a revelation. "I even let her send flowers I had it. Upside down so I'm just not sure why her voice engages me like no other, because I can not explain with the best will in the world. When I hear it, I am overwhelmed with pure emotion. For that feeling exist although words, but those words are too weak and meaningless to describe you is lifted out. Yourself through music as it were, the moment To you powerless to go outside to hollow superlatives, would detract from that overwhelming experience. "

Eight years after that Berlioz evening gave von Von Otter and Costello at the invitation of the Swedish Radio Symphony Orchestra, a double concert in Stockholm. That meeting turned it back on to write the song cycle Three Distracted Women for her upcoming tour with their mutual friends of the Brodsky Quartet. During rehearsals von Otter padding on the advice of her husband or Costello might not even wanted to make an album. Her "I did, of course, not a second to think about it, even though it was in itself quite a risky undertaking. Because if classically trained vocalists venture to popular repertoire, resulting that nine times out of ten in something as frivolous as a Broadway-like plate. That's why I like wanted to work with ensemble something happy also preferred by Anne Sofie turned to go out. And then I insisted overbekends let her sing anything because there anyway to achieve any artistic honor more falls. It is much too thinly over done. "

Other than was intended, contains For The Stars nine songs in which Costello had hand, supplemented with as many pieces of greats like Tom Waits, Brian Wilson, The Beatles and even ABBA. "My original intention was to take, which I think deserved to be. Performed once in a totally different style only songs of others To my surprise, however, Anne Sofie was there to perform also work by me, but the idea also have to do a bunch of upbeat songs, I know it ultimately depends bring. I had an autumnal album in mind, a pretty complete set of wistful ballads that should sound. "Melancholy in an attractive way


"Hang on, you want. I have to go outside to catch a taxi or I'll be late for my next appointment. "While he has them transported himself to Brook Street, corner New Bond Street Elvis Costello says that the final sessions for For The Stars were preceded through extensive test shots. Place of action was to tell his cozy Atlantis studios in Stockholm, where still the grand piano that ABBA used to indestructible Dancing Queen. As facilitators Anne Sofie von Otter (45) had to start former classmates asked from her conservatory time, which then again meetroonden musicians from their acquaintances. "Whether it was pop, jazz, folk or classical, that combination was an all-rounder. So we had like a whole arsenal of tools at our disposal, ranging from cello, violin and piano to vibraphone, steel guitar and synthesizer. In addition, I did them not to chew everything, something I already do not like. In London, New York or Los Angeles, I had really can not hit better. "

Von Otter was literally stay close to home, realized Costello, otherwise they would not feel at ease and artistic adventure not dare. "As usual in classical music, the vocal and instrumental parts were therefore recorded simultaneously as a rule, however, Anne Sofie had for the first time in her life sung into a microphone directly, which requires a special technique, in which too much force, or articulate his evil out of the exaggerated. It was therefore important to keep, so they would be tempted to look. Higher registers not too soon everything as small as possible And with the whole ensemble in the same room together seemed like the atmosphere or within rooms, so she went to sing. "The more intimate

As a singer of classical works do the texts for Von Otter less important, in the sense that they do not have to recognize. Directly In popular music that is different, however, especially since the genre to a free interpretation requests. "The format has always been rather superficial," explains Costello off. "The nuances in eg the phrasing must bring in the performing there myself. That took some creativity Anne Sofie. Although it proved too unnatural for her to sing off the cuff but she has been able to add. Their own things to the music Moreover, nowhere in imitation lapse even in the still inextricably linked to Nina Simone The Other Woman, in her version sounds almost like a European art song. Wait a minute, will you, we're there. "

Costello does away, get out of the taxi and rounds the door off the conversation with a summary of what is on his agenda. Besides a number of special projects for festivals in America and England, he is considering the operation of which he composed music for Il Sogno, a dance performance of A Midsummer Night's Dream last year was staged. By an Italian company "And for the first time since I'm back to writing for a new album. Songs on my own Something concrete I can not tell you about it, except that there is no ballad will occur, because with that idiom, I have me time being occupied long enough. It has provided me with She of those good old Charles Aznavour even a world too. Delivered Thanks to the film Notting Hill they now have until nota bene Brazil and Thailand heard of me. Good thing, of course, though I do not really shoot further beast. "

-Back to top

External links