Dagens Nyheter, July 23, 2007

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
1975767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718 19 20 21


Dagens Nyheter

Newspapers
-

Orkanen förde Costello framåt


Sara Ullberg

För Elvis Costello blev orkanen Katrina starten på ett musiksamarbete med New Orleans-musikern Allen Toussaint. I kväll står de på scen tillsammans i Dalhalla.

En naturkastastrof återförenade dem. Orkanen Katrina fick Elvis Costello att närma sig r'n'b-veteranen Allen Toussaint och föreslå ett samarbete. Deras gemensamma resa har i kväll fört dem till Dalhalla i Sverige.

Titellåten till skivan "The river in reverse" är fylld av sorg över en raserad stad. Elvis Costello skrev den innan han själv sett förödelsen i New Orleans. När han väl kom dit insåg han att orden inte räckte till - allt var mycket värre än det gått att föreställa sig. Då ökade hans beundran för vännen Allen Toussaint, producenten, låtskrivaren och mästerpianisten som alltid haft sin bas i New Orleans.

- Allen har fullt upp med att spela offentligt nu, mer än han någonsin har gjort i sin karriär. Det är en beundransvärd reaktion. I stället för att sörja och bli apatisk har han skrivit låtar han aldrig skulle ha gjort annars, berättar Elvis Costello.

Allen Toussaint och Elvis Costello inledde sitt samarbete 1983 när Costello gjorde en cover på Yoko Onos "Walking on thin ice". Efter Katrina återupptog de båda musikerna kontakten och spelade tillsammans på flera välgörenhetskonserter. Förra året kom så "The river in reverse" som till största delen är fylld av nya tolkningar av Toussaints och Costellos material.

- Vi satt vid pianot och jobbade, men jag skämdes nästan över att spela på det när Allen var i närheten eftersom han är en så underbar pianist, säger Elvis Costello.

Det är en avslappnad Costello som gör intervjun på telefon från hemmet i USA. I år är det trettio år sedan han debuterade som skivartist med plattan "My aim is true".

Själv sammanfattar han sin karriär med orden "jag tycker att jag har klarat mig rätt bra, utan att någonsin göra succé".

- Har man en jättehit är risken stor att folk bara kommer ihåg en för det. Jag har liksom ackumulerat berömmelse för mina låtar genom åren och lyssnarna känner till mig av massor av olika anledningar. En del vill bara höra mig spela rock'n'roll, andra är bara intresserade av mina ballader.

I bakgrunden gnyr Frank och Dexter, de sju månader gamla tvillingsöner han har har tillsammans med jazzsångerskan Diana Krall. Myten om den argsinte rockstjärnan med en otäck förmåga att hitta dräpande svar kommer nästan helt på skam. Fast bara nästan - för är det något som Elvis Costello inte tål är det pr-klyschor. Frågan "hur orkar du återuppfinna dig själv gång på gång" triggar den något buttrare sidan i honom.

- Personligen ger jag inte mycket för den där sortens klyschor. Återuppfinna? Jag ser det inte som att jag återuppfinner. Jag gör bara saker jag gillar. Det kan vara med ett rockband, en symfoniorkester, ett jazzband eller en bluegrassgrupp.

Burt Bacharach, Paul McCartney, den svenska operasångerskan Ann Sofie von Otter och det 52 man starka jazzbandet Metropole Orkest är bara några av hans otaliga samarbetspartners. Men att det har blivit så många samarbeten genom åren är mest en slump, hävdar han.

Det är spelandet som upptar hans intresse nu för tiden. Studion och skivinspelningarna lockar inte alls.

- Jag är färdig med det där. Jag behöver det inte längre. Vad är det för mening med att lägga låtarna i en viss ordning när andra kan ändra den hur enkelt som helst i sin mp3? På en konsert måste folk lyssna på låtarna i den ordning jag har bestämt. I framtiden kommer jag nog bara att framföra mina låtar på scenen.

Friheten att själv bestämma riktning - oavsett om det gäller en smal operauppsättning i Danmark, eller en kommersiellt gångbar rocksatsning - är hans livsluft. Elvis Costello skäms inte över att vara en musikalisk kameleont.

- Folk gör misstaget att tro att du för alltid är samma person som när du gjorde en viss låt. Men vi som skriver låtarna är människor och kan inte leva upp till lyssnarnas eller kritikernas neurotiska behov av evig identifikation. Det tror jag har skadat stora artister som Bob Dylan och Joni Mitchell.

-

Dagens Nyheter, July 23, 2007


Sara Ullberg previews Elvis Costello and The Allen Toussaint Band & Horns on Monday 23 July 2007 in Rättvik, Sweden.

Translation from Swedish via Google Translate:

Hurricane brought forward Costello

For Elvis Costello became Hurricane Katrina beginning of a musical collaboration with New Orleans musician Allen Toussaint. In the evening they stand on stage together in Dalhalla.

A nature throw stanza reunited them. Hurricane Katrina got Elvis Costello approached R & B veteran Allen Toussaint and propose a collaboration. Their common traveling tonight brought them to Dalhalla in Sweden.

The title track to the album "The River in Reverse" is filled with grief over a ruined city. Elvis Costello wrote it before he seen the devastation in New Orleans. Once he got there, he realized that words were not enough - everything was much worse than it was possible to imagine. Then he increased his admiration for his friend Allen Toussaint, producer, songwriter and masterful pianist who always had his base in New Orleans.

- Allen has been busy trying to play in public now, more than he ever did in his career. It is an admirable reaction. Rather than mourn and become apathetic, he has written songs he never would have done otherwise, says Elvis Costello.

Allen Toussaint and Elvis Costello began working together in 1983 when Costello did a cover of Yoko Ono's " Walking on Thin Ice". After Katrina, reopened the two musicians connected and played together at several charity concerts . Last year as " The river in reverse" which is mostly filled with new interpretations of Toussaint and Costello materials.

- We sat at the piano and worked , but I was almost ashamed to be playing on it when Allen was around because he's such a wonderful pianist, says Elvis Costello.

It is a relaxed Costello doing the interview on the phone from his home in the United States. This year is the thirty years since he made ​​his debut as a recording artist with the album " My aim is true."

Self summarizes his career with the words " I think I've made it quite good, without ever making a success".

- If you have a big success, the risk is great that people remember only that. I kind of accumulated fame for my songs over the years and the listeners know of me from lots of different reasons. Some just want to hear me play rock'n'roll, others are only interested in my ballads.

In the background Frank and Dexter whimper, the seven-month-old twin sons he has, along with jazz singer Diana Krall. The myth of the irascible rock star with a nasty ability to find scathing response will almost completely to shame. But only almost - for it is something that Elvis Costello can not tolerate is the PR catchphrases . The question " how do you keep reinventing yourself time and time again " it triggers something butt adjuster side of him.

- Personally I do not give much for that sort of claptrap. Reinventing ? I do not see it like I'm reinventing. I only do things I like. It may be with a rock band, a symphony orchestra, a jazz band or a bluegrass group.

Burt Bacharach, Paul McCartney, the Swedish opera singer Ann Sofie von Otter and the 52 -strong jazz band Metropole Orkest are just some of his many collaborators. But there have been so many collaborations over the years is mostly a coincidence , he claims .

It is gambling that occupy his interest nowadays . The studio and recording session were not attractive at all.

- I'm through with making albums. I just don't need it anymore. What's the point of making an album with the songs in a specific track order, when anyone with an mp3 player can re-set this track-order? When I'm doing a concert, people will actually have to listen to the songs in whichever order I put them. In the future, I'll probably stick to performing my songs in live shows."

Freedom to decide the direction - whether it be a narrow opera set in Denmark, or a commercially viable rock effort - is his breath of life. Elvis Costello not ashamed of being a musical chameleon.

- The people make the mistake of thinking that you are always the same person as when you made a particular song . But we who write the songs are humans and can not live up to the listeners or critics neurotic needs of eternal identification. I think that has hurt major artists like Bob Dylan and Joni Mitchell.


-Back to top

External links