Trouw, June 7, 2012

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
... Bibliography ...
7576777879808182
8384858687888990
9192939495969798
9900010203040506
0708091011121314
1516171819202122


Trouw

Netherlands publications

Newspapers

Magazines

Online publications


European publications

-

Drie uur met Elvis Costello is gewoon
nog te weinig


Stan Rijven

Elvis Costello & The Imposters
Gezien op 5/6 in Melkweg, The Max (Amsterdam). Nogmaals vanavond Frits Philips Muziekgebouw (Eindhoven)

Het podium deed eerder een kermisattractie dan een heus popconcert vermoeden. Tegen een bont gekleurd achterdoek prijkten een reusachtig rad van avontuur, een knus barretje met portable tv, een mini dansvloertje en wat rommelige geluidsapparatuur. Omgeven door dit decor bracht Elvis Costello 'The Spectacular Spinning Songbook' waarmee hij 25 jaar geleden ook op tournee ging. Op het rad staan veertig eigen nummers, hits en zelden gespeeld werk, die door het publiek met een forse raddraai op toeval gekozen worden.

Wie daardoor een retro-avondje verwachtte, kwam bedrogen uit. Immers, tegenwoordig is het mode om een comeback te forceren met het integraal naspelen van succesvolle albums dan wel gehele concerten. Costello heeft geen revival nodig, hij was er 35 jaar lang al, met vijftig albums en de meest uiteenlopende projecten. Na zijn start in de Britse new wave richtte hij zich op country, jazz, klassiek en americana. Hij werkte onder meer samen met Paul McCartney en Burt Bacharach, met het Brodsky Quartet en met Johnny Cash. Daarnaast componeerde hij aan de lopende band voor films en voor andere artiesten.

Nog geen half jaar na zijn soloconcert in de aangrenzende Rabozaal, overrompelde Costello weer, maar nu met een trio bestaande uit onder anderen toetsenist Steve Nieve en bassist Pete Thomson, beiden afkomstig uit zijn eerste band The Attractions. Costello ontpopte zich als een cabareteske spreekstalmeester die het andere personage, een gretige muzikant die onvermoeibaar doorspeelt, niet in de weg stond. Songs als 'Alison', 'Mystery Dance' en 'Chelsea' lardeerde Costello met schitterende anekdotes. Zoals zijn ontmoeting met Johnny Cash en het verhaal over zijn vader, die in 1963 in het voorprogramma van The Beatles stond tijdens een concert voor de koningin. "Ik was toen 9 jaar en vroeg mijn pa hun handtekeningen mee te nemen. Tja, die heb ik toen keurig uitgeknipt; nu zijn ze waardeloos."

Juist zijn vader, aan wie Declan Patrick MacManus (1954) zijn artiestennaam Costello ontleent, was deze avond 'aanwezig'. Hij overleed onlangs en was als bandleider en zanger bij het orkest van Joe Loss een lichtend voorbeeld voor Elvis Costello zelf. Vandaar die music hall ambiance, vandaar ook de schitterende uitvoering van vaudeville nummers als 'Brother can you spare a dime' en 'Jimmy standing in the rain'. Costello alleen met ukelele op het podium, even ontroerend als intens. Daarop volgden nog vele toegiften en passeerden er drie uur eer je er erg in had.

Niet alleen zijn invloed op de pop is groot geweest, nog steeds is Elvis Costello een artiest van grote importantie. Eigenlijk had hij in plaats van Madness op het jubileumconcert voor koningin Elizabeth moeten spelen. Hij had er zelf op gehoopt, blijkens de sneer: "We houden van onze queen, maar ja, toerisme betekent geld in het laadje."

-

Trouw, June 7, 2012


Stan Rijven reviews Elvis Costello & The Imposters, Tuesday, June 5, 2012, De Melkweg, Amsterdam, Netherlands.


Three hours with Elvis Costello's just
too little


English via Google Translate

Elvis Costello & The Imposters
Seen on 5/6 at Melkweg / The Max (Amsterdam). Again tonight Frits Philips Music Centre (Eindhoven).

The stage did before a fairground attraction than a real rock concert suspicion. Against a backdrop colored fur a huge wheel of fortune, sported a cozy bar with portable TV, a mini dance floor and some messy sound equipment. Surrounded by the scenery brought Elvis Costello "The Spectacular Spinning Songbook" which he also went on tour 25 years ago. At the wheel are forty songs, hits and rarely played works, which are a major raddraai chosen by the audience at random.

Whoever therefore a retro night expecting, was disappointed. After all, nowadays it is fashionable to force the full replay of successful albums or concerts throughout a comeback. Costello does not need a revival he was there for 35 years already, with fifty albums and a wide variety of projects. After his start in the British New Wave, he focused on country, jazz, classical and Americana. He worked with Paul McCartney and Burt Bacharach, the Brodsky Quartet and Johnny Cash. He also composed on the assembly line for movies and for other artists.

Less than six months after his solo concert in the adjacent Rabozaal, overwhelmed Costello again, but now with a trio consisting of keyboardist Steve Nieve, among others, and bassist Pete Thomson, both from his first band, The Attractions. Costello emerged as a cabaret ringmaster who the other character, an avid musician who plays tirelessly, not stood in the way. Songs like 'Alison', 'Mystery Dance' and 'Chelsea' Costello larded with dazzling anecdotes. As his encounter with Johnny Cash and the story about his father, who in 1963 for The Beatles was during a concert for the Queen. "I was 9 years old and asked my dad to take their signatures Well, that I then neatly cut out, now. They are worthless."

Precisely his father, Declan Patrick MacManus who (in 1954) his stage name derives Costello, this evening was 'present'. He recently passed away and was as a bandleader and singer in the orchestra of Joe Loss a shining example for Elvis Costello himself. Hence the music hall atmosphere, hence the superb performance of vaudeville songs like "Brother can you spare a dime" and "Jimmy standing in the rain." Costello only ukulele on stage, just as moving as intense. It was followed by many encores and passed three hours before you knew it.

Not only have influence on the doll has been great, Elvis Costello is still an artist of great importance. Actually have to play. Before Queen Elizabeth, he had rather Madness at the jubilee concert He himself had hoped, according to the sneer: "We love our queen, but yes, tourism means money in the drawer."

-Back to top

External links